Skip to main content
 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem
  www.gawrontrenuje.pl.
  1.2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt z Dostawcą:
  1) adres pocztowy: Ciecierzyn 38, 21-003 Ciecierzyn
  2) numer telefonu: 663 027 348
  3) adres poczty elektronicznej: kontaktdamiangawronski@gmail.com
  1.3. Regulamin sklepu internetowego firmy Damian Gawroński umieszczony jest nieprzerwanie na stronie
  internetowej www.gawrontrenuje.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
  jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 2. Przedmiot zawieranych umów.
  Przedmiotem umów pomiędzy Damian Gawroński zwanym dalej „Dostawcą” a Klientem jest zestaw informacji
  mających charakter opisów stanów rzeczy, porad oraz reguł postępowania służących realizacji celów z zakresu
  szeroko pojętej branży fitness, utrwalonych w postaci e-booka. Nabyty przedmiot nie jest więc „rzeczą”
  w rozumieniu art. 45 Kodeksu Cywilnego ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami i ograniczeniami.

 3. Definicje

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
  prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym.

  2. Dostawca – firma Damian Gawroński, NIP – 7133091809 – Ciecierzyn 38, 21-003 Ciecierzyn, adres
  email : kontaktdamiangawronski@gmail.com , tel. 663 027 348

  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Dostawcę dostępny pod adresem:
  www.gawrontrenuje.pl , umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą
  elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych i e-book za
  pomocą sieci Internet.

  5. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

  6. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki
  elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z
  dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem e-book.

  7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344).

  8. E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą
  odpowiedniego oprogramowania. Ebook jest formą publikacji elektronicznej

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Dostawcy,
  która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  10. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Dostawcy
  za Produkt.

  11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2022.1360 t.j.).

  12. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Dostawcą za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę
  o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

  13. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz.U.2020.0.287 t.j.).

  4. Forma umowy.
  4.1 Zamówienia w sklepie internetowym www.gawrontrenuje.pl można dokonywać poprzez wypełnienie
  odpowiednich formularzy dostępnych na stronie sklepu.
  4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i
  nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego oraz informacji dodatkowych.
  4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Dostawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu
  Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do
  Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę, umowa uważana jest za zawartą.
  4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego
  Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany
  przy składaniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.2.
  4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym www.gawrontrenuje.pl jest możliwe 24 godziny na dobę
  przez wszystkie dni w roku.

  5. Zawarcie Umowy
  Umowa zawierana jest przez Klienta poprzez:
  – złożenie na stronie gawrontrenuje.pl zamówienia na przesłanie drogą mailową e-booka wybranego z
  oferty zawartej na stronie internetowej,
  – dokonanie płatności za wybrany e-book na konto wskazane na stronie internetowej, w terminie 1 dni od daty
  złożenia zamówienia,
  – złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu.
  Dostawca potwierdza zamówienie drogą mailową po jego otrzymaniu i zapłacie zaś zamówiony e-book tą sama
  drogą Klientowi przesyła w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od daty spełnienia przez Klienta powyższych
  wymogów. Jeżeli termin realizacji zamówienia przypadnie w dni ustawowo wolne od pracy, sobotę, niedzielę lub
  dni powszechnie uznawane za święta, Dostawca dostarczy produkt bez zbędnej zwłoki w dni następującym po
  upływie pierwotnego terminu.
  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego
  postanowień w czasie składania Zamówienia.
  Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
  nośniku materialnym przed upływem terminu odstąpienia od umowy, co skutkuje tym że Klientowi nie przysługuje
  prawo odstąpienia od umowy.
  Wszystkie ceny transakcyjne ze trony internetowej Dostawcy są cenami brutto (cena netto powiększona o VAT).
  Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN).

  6. Sposoby płatności
  Dostawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  I. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Dostawcy,
  II. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
79 1160 2202 0000 0003 3644 0487
(Bank MILLENIUM)
W tytule przelewu należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed
rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą
karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 1 dnia roboczego od dnia
jej zawarcia.
Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 1. Odpowiedzialność Dostawcy za treść informacji zawartych w e-bookach.
  Dostawca zapewnia, że treści zawarte w e-bookach odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy. Jednocześnie
  wskazuje i zastrzega, że stosowanie się przez Klienta do otrzymanych porad i reguł zakłada jego wiedzę na temat
  własnej kondycji zdrowotnej a w razie wątpliwości i obaw w tym względzie Klient zobowiązany jest zasięgnąć
  porady lekarza. Dostawca wyłącza jakąkolwiek swoją odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek braku
  przezorności i ostrożności Klienta w korzystaniu z otrzymanych w e-booku informacji.

 2. Efektywność otrzymanych porad.
  Zasadnicza większość korzystających z dostarczanych w e-bookach informacji osiąga zamierzone i przewidywane
  efekty ale dopuszczalną jest także efektywność ograniczona w związku z indywidualnymi cechami organizmu
  danego Klienta. Dostawca zastrzega dla siebie wyłączenie jakichkolwiek roszczeń Klienta z tego tytułu.

 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  Dostawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów
  Sprzedaży Produktu. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Klientów w Sklepie odbywa się na warunkach
  określonych w Regulaminie.
  9.1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Dostawcę
  urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci
  Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony
  internetowej,
  c) aktywne konto poczty e-mail.
  9.2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe
  obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

9.3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
9.4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na transmisję danych
za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji
nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Dostawcą a Klientem.
9.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Prawa autorskie
  Dostawca korzystając z praw autorskich zabrania przekazywania w całości lub we fragmentach treści
  otrzymanych przez Klienta e-booków osobom trzecim w drodze czynności prawnej zarówno odpłatnej jak i
  nieodpłatnej. Zastrzeżenie to nie dotyczy nieodpłatnych czynności z udziałem osób najbliższych Klientowi tj. jego
  małżonkowi, zstępnym i wstępnym.
  Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book, a także jadłospisy objęte są autorskim prawami majątkowymi.
  10 A. Licencja
  Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book, a także jadłospisy zawiera umowę licencyjną, w ramach której
  otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book/autorskich planów
  treningowych, dietetycznych przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na ich pobranie na zasadach
  określonych w Regulaminie i zapisanie na własnych nośnikach pamięci.
  Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych/e-book/jadłospisów w
  jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Tym samym jakiekolwiek powielanie,
  wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów w
  jakikolwiek sposób jest zabronione.
  11.Odstąpienie od umowy
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do umowy zawieranej na podstawie niniejszego regulaminu, zgodnie z art. 38 Ustawy
  o prawach konsumenta.

 2. Reklamacje
  Podstawa i zakres odpowiedzialności Dostawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
  prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące
  przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Dostawcy za zgodność Produktu z Umową:
  12.1.W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako
  nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy zawartej z Dostawcą od dnia 1. Stycznia

2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu
odpowiedzialność Dostawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia
1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają
w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Dostawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności
Produktu z Umową.

 1. Dane osobowe
  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Dostawca.
  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z
  zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
  (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Dostawcę zawiera polityka prywatności
  zamieszczona w Sklepie.

 2. Realizacja zamówienia
  Realizację zamówienia stanowi przesłanie Klientowi na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia
  o którym mowa w pkt 4.2. niniejszego regulaminu, w terminie 24 godzin od zaksięgowania płatności za złożone
  Zamówienie. Jeżeli termin realizacji zamówienia przypadnie w dni ustawowo wolne od pracy, sobotę, niedzielę lub
  dni powszechnie uznawane za święta, Dostawca dostarczy produkt bez zbędnej zwłoki w dni następującym po
  upływie pierwotnego terminu. Jest to czas niezbędny aby dokonać personalizacji Produktu.

 3. Okres obowiązywania.
  Regulamin powyższy ma zastosowanie do transakcji zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.
  Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie.
  Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia ich na stronie
  internetowej Dostawcy.
  Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 1
  Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie
  14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 4. Postanowienia końcowe
  16.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.gawrontrenuje.pl/sila-jest-kobieta
  16.2. Umowy z Dostawcą zawierane są w języku polskim.
  16.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.
  16.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy
  Kodeku cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

16.5 Promocje organizowane przez Dostawcę na produkty oferowane w Sklepie będą każdorazowo regulowane na
podstawie osobnych regulaminów promocji. Dostawca obowiązany jest prezentować najniższą cenę z okresu 30
dni przed wprowadzeniem obniżki w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości konsumenta.

Damian Gawroński 713-309-18-09
Ciecierzyn 38
21-003 Ciecierzyn

nasze wartoscsi
Gwarancja sukcesu

setki metamorfoz i przemian

nasze wartoscsi
Bezpośredni kontakt

indywidualne podejście

nasze wartoscsi
Zgrany zespół

dbamy o jakość usług