Skip to main content

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.GAWRONTRENUJE.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług
drogą elektroniczną oraz dostarczania Usług cyfrowych za pośrednictwem serwisu
internetowego www.gawrontrenuje.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub
„Serwisem”). Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca umożliwia
Użytkownikom zapoznanie się z informacjami związanymi z charakterem działalności
Usługodawcy oraz Szkoleniami prowadzonymi przez Usługodawcę, a także zapis zakup
dostępu do szkoleń oferowanych Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem oraz w Serwisie Internetowym.
1. Serwis prowadzony jest przez Damiana Gawrońskiego, prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Damian Gawroński, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki
pod adresem Ciecierzyn 38, 21-003 Ciecierzyn, NIP 7133091809, REGON 364465234, zwany
dalej ,,Usługodawcą”.
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

a. poprzez wiadomość e-mail, na adres Usługodawcy:,
b. telefonicznie pod numerem: +48 663 027 348

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w
witrynie internetowej www.cgwisdom.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na
nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się
Użytkownik.
4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a
także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może
następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści
reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach
stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu,
a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego,
rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może
wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By
uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i
zaporę sieciową typu firewall. 
8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać
dodatkowe regulaminy.
9. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach
realizacji Usług w zakresie wybranego przez niego Pakietu mają charakter generalny, ogólny,
poglądowy, teoretyczny, edukacyjny lub rozrywkowy, oraz są prezentowane w ramach
subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej
analizy. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być przygotowywane według
indywidualnych preferencji Użytkownika i oparte są o informacje przekazane Usługodawcy
przez Użytkownika, a ich zakres i stopień skonkretyzowania oraz sprecyzowania i trafności
zależy od samego Użytkownika. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji
przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie
może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy
każdego przypadku w praktyce.
10. Informacje przekazywane Użytkownikowi w ramach Konsultacji lub Pakietu nie zastępują
porady lekarskiej, psychologicznej lub terapeutycznej i nie powinny być tak traktowane przez
Użytkownika.

II. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Aktualizacja – modyfikacja Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest
niezbędna do zachowania zgodności Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej z Umową;
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
E- book – Treść cyfrowa o tematyce związanej z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w
szczególności dot. zdrowego odżywiania i dobrobytu psychicznego, udostępniane Użytkownikowi w
ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o zakup Pakietu;
Film video – Treść cyfrowa dostępna dla Użytkownika, który zawarł z Usługodawcą Umowę o zakup
Pakietu;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

Konsultacja – spotkanie online zorganizowane za pośrednictwem Serwisu, przeprowadzane przez
Usługodawcę, o tematyce związanej z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Operator płatności – podmiot obsługujący Płatności cykliczne, wskazany na stronie Serwisu;

Pakiet – zestaw świadczeń, które Usługodawca zobowiązuje się wykonać wobec Użytkownika na
podstawie Umowy o zakup Pakietu. W ramach Pakietu Usługodawca w szczególności udziela
Użytkownikowi czasowego dostępu do zewnętrznej Platformy i udziela indywidualnych Konsultacji.
Zakres Pakietu jest wskazywany każdorazowo na stronie Serwisu;
Platforma – wydzielona część zewnętrznego serwisu internetowego, dostępna pod adresem:
www.elearning.gawrontrenuje.pl , za pomocą której Użytkownik może przeglądać i pobierać niektóre
Treści cyfrowe udostępnione mu w ramach Pakietu;

Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Użytkownika
poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji
płatniczej, realizowana zgodnie z warunkami świadczenia usługi płatniczej Operatora płatności;
Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Regulamin – niniejszy dokument;
Treść cyfrowa – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w postaci e-booka lub
Filmu video;
Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych – umowa o dostarczenie Treści cyfrowych, w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach
wskazanych w niniejszym Regulaminie, polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi e-booka o wybranej
przez Użytkownika tematyce;
Umowa o świadczenie Usług – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu
Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem;
Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, pozwalająca
Użytkownikowi, które przedmiotem jest udostępnienie Platformy;

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);
Umowa o świadczenie Usług – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu
Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o
zakup Pakietu, Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych;
Zmiana – modyfikacja Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi
cyfrowej z Umową i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta.
III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez
siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, składania
Zamówień w ramach Sklepu, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w
Regulaminie.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
o urządzenie z dostępem do Internetu,
o dostęp do poczty elektronicznej,
o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java
Script,

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl
o program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający
przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Usługodawcy.
4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek.
Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu
prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający
przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.

IV. USŁUGI
1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących nieodpłatnych
Usług:

a) przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
b) przekierowania na zewnętrzne social media Usługodawcy;
c) wysyłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza
kontaktowego.

3. Każdy Użytkownik może przeglądać oraz przeszukiwać treści publikowane w Serwisie.
4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji
dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza
umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
6. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w
Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONSULTACJE, USŁUGA KONSULTACJI

1. Usługodawca udziela jednorazowych Konsultacji w ramach zawartej z Użytkownikiem Umowy
o świadczenie usługi Konsultacji lub cyklicznie w ramach Pakietu.
2. W celu odbycia Konsultacji, Uczestnik powinien spełnić dodatkowe warunki techniczne, poza
tymi określonymi w pkt. III ppkt. 3 niniejszego Regulaminu, polegające w szczególności na

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

dostępie do kamery internetowej i mikrofonu. Usługodawca może wskazać dodatkowe
wymagania techniczne na stronach internetowych serwisu w opisie Konsultacji.
3. W przypadku, gdy Uczestnikiem Konsultacji ma być osoba fizyczna wskazana przez
Użytkownika, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, Konsultacja odbywa się po
spełnieniu dodatkowych warunków wskazanych Użytkownikowi na stronach Serwisu.
Warunkami, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w szczególności pisemna zgoda
na odbycie Konsultacji, wyrażona przez opiekuna prawnego takiego Uczestnika lub rozmowa
między Usługodawcą a opiekunem prawnym takiego Uczestnika.
4. Wzór zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca udostępnia na stronach
Serwisu Internetowego.
5. Uczestnik, w trakcie trwania Konsultacji powinien znajdować się w pomieszczeniu, które
zapewni mu swobodę i komfort wypowiedzi.
6. Uczestnik nie może rejestrować obrazu ani dźwięku podczas Konsultacji, a także umożliwiać
osobom trzecim śledzenia przebiegu Konsultacji, w szczególności poprzez przebywanie z
Uczestnikiem w jednym pomieszczeniu podczas trwania Konsultacji, w taki sposób, że może
zapoznać się z jej treścią.
7. Usługodawca może zarejestrować dźwięk lub obraz Konsultacji tylko w przypadku uzyskania
od Uczestnika bądź jego opiekuna prawnego odrębnej zgody na piśmie.
8. Termin Konsultacji jest ustalany między Usługodawcą a Użytkownikiem w ciągu 3 Dni
roboczych od otrzymania płatności za Zamówienie za pośrednictwem telefonu lub poczty
elektronicznej.
9. Czas trwania Konsultacji jest wskazywany na stronie Serwisu w opisie Konsultacji lub Pakietu.
10. W przypadku Konsultacji organizowanych cyklicznie, częstotliwość i liczba Konsultacji jest
wskazana w opisie Pakietu.
11. Usługodawca, w opisie Konsultacji wskazuje każdorazowo formy jego przeprowadzenia, w tym
komunikator lub inne oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w Konsultacji oraz inne
wymogi techniczne i jego zakres. Usługodawca może też w szczególności, w celu jego
przeprowadzenia, udostępniać Użytkownikowi dostępy lub zaproszenia zawierające linki do
wspomnianego oprogramowania za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanych na adres
Użytkownika podany w trakcie składania Zamówienia.
12. Najpóźniej na _________ Dni przed planowaną godziną Konsultacji, Usługodawca przesyła na
adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, niezbędne informacje dotyczące
Konsultacji.
13. Usługodawca może również odwołać Konsultację z przyczyn od niego niezależnych, w
szczególności z powodu siły wyższej, czy choroby osoby prowadzącej Konsultację lub innych
nieprzewidzianych sytuacji. W takim wypadku, Usługodawca niezwłocznie poinformuje
Uczestników Wydarzenia o niemożliwości jego przeprowadzenia i maksymalnie w ciągu
_____________ Dnia roboczych wyznaczy nowy termin Konsultacji bądź umożliwi

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi Konsultacji,
zgodnie z wyborem Uczestnika.
14. Użytkownik, najpóźniej na _______________ przed planowanym terminem Konsultacji, może
zmienić termin Konsultacji, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości e-
mail.
15. Konsultacje przeprowadzane przez Usługodawcę nie mają charakteru specjalistycznej porady
lekarskiej, w związku z czym Klient w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie Konsultacji,
zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem z niezbędną
specjalizacją.
16. Wszelkie zalecenia i rekomendacje Usługodawcy, ustalane są jedynie na podstawie informacji,
danych przekazanych przez Usługodawcę w ramach Konsultacji, oraz specjalistycznej wiedzy i
doświadczeniu usługodawcy, w tym również w oparciu o założenie, że Użytkownik nie zataił
jakichkolwiek danych i informacji o swoim stanie zdrowia i przekazując tego rodzaju dane oraz
informacje oświadczył wyłącznie prawdę.
17. Z uwagi na złożoność, wielość czynników, w tym także zaangażowanie i pracę własną
Użytkownika, Usługodawca nie ma wpływu na końcowy efekt skutków zdrowotnych
oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Konsultacji.
VI. PAKIET
1. Usługodawca, na stronie internetowej Serwisu umożliwia zawarcia Umowy o zakup Pakietu.
2. W ramach Pakietu Użytkownik może korzystać z zestawu świadczeń, których opis jest
każdorazowo wskazywany w opisie Pakietu. W ramach Pakietu Użytkownik może w
szczególności:
a. korzystać z zewnętrznej Platformy, w tym przeglądać i pobierać udostępnione w niej
materiały;
b. odbywać cykliczne Konsultacje z Usługodawcą.
3. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy o zakup Pakietu w kilku wariantach czasowych.
Warianty czasowe są wskazane na stronie Serwisu.
4. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy po uiszczeniu płatności za Zamówienie. W
terminie ______________, Użytkownik na adres poczty elektronicznej wskazany podczas
składania Zamówienia otrzyma login i hasło do Platformy.
5. Zasady świadczenia usługi prowadzenia Konta są wskazane w odrębnym regulaminie
Platformy.
6. Użytkownik może korzystać z E-booków i Filmów video, a także innych materiałów
udostępnionych na Platformie tylko zgodnie z zasadami Licencji wskazanymi w pkt. X
niniejszego Regulaminu.
7. Dostęp do Platformy, na której znajdują się, Filmy video, E-booki i inne materiały
edukacyjne w formie Treści cyfrowych, stanowi Usługę cyfrową w rozumieniu przepisów

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

prawa. W związku z tym, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia
z tytułu Aktualizacji, Zmian i Reklamacji wskazanych w ppkt X poniżej.
8. Umowa o zakup Pakietu jest zawierana na czas określony lub określony, w zależności od
wybranego przez Użytkownika wariantu.
9. Umowa o zakup Pakietu na czas określony rozwiązuje się z chwilą wskazaną w opisie
wybranego przez Użytkownika wariantu Pakietu.
10. Umowa o zakup Pakietu zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez
Użytkownika w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty
elektronicznej Usługodawcy: ______________________
11. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
12. Rozwiązanie umowy o zakup Pakietu nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia
zaległych opłat związanych z Pakietem.

VII. TREŚCI CYFROWE

1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje informacje o Treściach cyfrowych, w
szczególności w postaci E-booków.
2. Informacje o Treściach cyfrowych podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności
ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Usługodawca informuje Użytkownika na stronach internetowych Serwisu, w opisie Treści
cyfrowej, o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowej ze
środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i
interoperacyjności Treści cyfrowej.
4. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Serwisie Internetowym są utworami w rozumieniu
Ustawy o prawach autorskich.
5. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Treści cyfrowych informuje
Użytkownika o czasie potrzebnym do realizacji Zamówienia i dostarczenia mu Treści cyfrowych
w postaci E-booków. Termin realizacji Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
liczony w Dniach roboczych.
6. W przypadku niektórych E-booków, Usługodawca indywidualnie dla Użytkownika ustala
kaloryczność jadłospisu, który jest przedmiotem E – booka. W tym celu Usługodawca, zanim
dostarczy Użytkownikowi E – book, kontaktuje się z Użytkownikiem w celu zebrania informacji
potrzebnych do ustalenia kaloryczności, po której mowa w zdaniu poprzednim. W takim
przypadku termin realizacji Zamówienia jest liczony od dnia udzielenia informacji wymaganych
przez Usługodawcę.
7. Jeżeli dla Treści cyfrowych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla
całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

8. Dostęp do Treści cyfrowych w postaci E-booków (link przekierowujący do E-booka)
Użytkownik otrzymuje również za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.

VIII. PRODECURA ZAWIERANIA UMOWY
1. Informacje o Pakietach, Treściach cyfrowych, Konsultacjach podane na stronach internetowych
Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczenie usług cyfrowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.
2. W przypadku zamiaru złożenia Zamówienia na Usługę Konsultacji lub Pakiet, Użytkownik, jeśli
wcześniej rozpoczął leczenie psychiatryczne lub psychoterapeutyczne, powinien w pierwszej
kolejności, przed złożeniem Zamówienia, skontaktować się z Usługodawcą. W takim przypadku
podjęcie współpracy z Usługodawcą może być niewskazane.
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Pakiet, Konsultację lub Treść cyfrową poprzez
formularz Zamówienia. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie
elektronicznej  stanowi ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, Umowy o
świadczenie Usługi Konsultacji lub Umowy o zakup Pakietu będącej przedmiotem Zamówienia.
Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika
adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji
Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą
jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej, Umowa
o świadczenie Usługi Konsultacji lub Umowa o zakup Pakietu.
3. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej, Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji lub Umowa o
zakup Pakietu, zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
IX. PŁATNOŚCI

1. Ceny Pakietów, Konsultacji, Treści cyfrowych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie
składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
1. Użytkownik może dokonać zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznej. W tym przypadku
realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikami przez Usługodawcę
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu
agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
2. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest
on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez
Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od
Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
3. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.
4. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na
podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację
Konsumentowi podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w
tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
5. W przypadku Zamówień, których przedmiotem jest Pakiet, Zamówienie może być opłacane
automatycznie poprzez pobieranie płatności za Pakiet przez Usługodawcę, bez aktywnego udziału
Użytkownika, tj. za pośrednictwem karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika podczas
składania Zamówienia (dalej ,,Płatność cykliczna”).
6. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca uzyskuje zgodę Konsumenta na
automatyczne przedłużenie dostępu w ramach wybranej Subskrypcji i cykliczne obciążanie jego
karty kredytowej.
7. W ramach Płatności cyklicznej, opłata jest pobierana raz w każdym okresie rozliczeniowym,
zgodnie z informacjami prezentowanymi w opisie Pakietu.
8. Okres rozliczeniowy, w rozumieniu niniejszego Regulaminu wynosi jeden miesiąc.
9. Okres rozliczeniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy o zakup Pakietu.
10. Opłata za każdy okres rozliczeniowy pobierana jest w pierwszym dniu każdego okresu
rozliczeniowego.
11. Pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest dzień odpowiadający dniu zawarcia Umowy o zakup
Pakietu, a jeśli takiego dnia w danym okresie rozliczeniowym nie było, ostatni dzień miesiąca
przypadającego na dany okres rozliczeniowy.
12. W przypadku nieudanego pobrania opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, Usługodawca dokona
trzech prób pobrania płatności automatycznie w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego Okresu
rozliczeniowego. W przypadku, gdy po próbach, o których mowa w zdaniu poprzednim, opłata nie
zostanie zrealizowana, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez
wybranie innej formy płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy, o ile jest
to możliwe. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usługi
dostępu, do czasu wpłynięcia płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy.

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy
świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie
stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie
samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez
Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych
niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty
ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2
albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
3. Usługodawca, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta,
prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
4. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które
zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści
cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
a. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot
umowy;
b. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści
cyfrowych przez Sprzedawcę;
c. gdy zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich
wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych
wysiłków.

5. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód
ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym,
przeznaczonym do odczytu maszynowego.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje
się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.
7. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które
zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści
cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
8. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
9. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych
;
10. gdy zostały połączone przez Uslugodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich
wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
11. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód
ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym,
przeznaczonym do odczytu maszynowego.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje
się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

13. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie
ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków
technicznych.
14. Usługodawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej dostarczanej w
sposób ciągły z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do
dostosowania Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej:
a. do nowego środowiska technicznego lub
b. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.
15. Informacje o Zmianie są przekazywane Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem
Zmian wraz z opisem Zmian na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas
składania Zamówienia.
16. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z
Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania
terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub
dokonania Zmian.
17. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami
niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa
własności intelektualnych osób trzecich;
b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający
w błąd;
c. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na
realizację Usług;
d. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie
Serwisu;
e. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
18. Użytkownik może korzystać z informacji oraz treści dostępnych dla niego w Serwisie jedynie w
ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania umowy o
świadczenie Usług Serwisu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych
treści w całości lub w części, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie,
przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
19. Użytkownik może korzystać z Platformy, Serwiu i Treści cyfrowych w ramach własnego użytku
osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o zakup Pakietu. W
szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub
ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub
dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
20. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o zakup Pakietu lub Umowy dostarczenie treści
cyfrowych w formie E – booka, udziela Użytkownikowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

niewyłącznej Licencji do korzystania z Filmów video lub E-booków (dalej zwanej:
„Przedmiotem Licencji”).
21. W przypadku, gdy Przedmiotem Licencji są Filmy video, Usługodawca, udziela Użytkownikowi
Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji, na następujących polach eksploatacji:
odtwarzanie Przedmiotu licencji na własnym urządzeniu do własnego użytku.
22. W przypadku, gdy Przedmiotem Licencji E- booki, Usługodawca, udziela Użytkownikowi
Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji, na następujących polach eksploatacji:
a. odtwarzanie Przedmiotu licencji na własnym urządzeniu do własnego użytku;
b. wprowadzania do pamięci komputera Klienta.
23. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych
zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
24. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w
Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
25. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w
części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym
na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych
Użytkowników.
26. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych
zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
27. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w
Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
28. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w
części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym
na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych
Użytkowników.
29. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem opinii lub w
jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez
prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej
konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w
szczególności:
a. naruszać godności ludzkiej;
b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
c. zawierać treści pornograficznych;
d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne
prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w
tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw
autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

30. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
c. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,
znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie
sporów konsumenckich”. 

XI. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w
szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres _______________
2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej
uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Użytkownika.

XII. REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH
1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi cyfrowe lub Treści cyfrowe zgodne z Umową.
2. Usługodawca odpowiada tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową na
zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego
Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Reklamacje dotyczące Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail:
___________________.
4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Usługi cyfrowej z umową
wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy ze

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i
przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie
Serwisu.
XVII. ROZWIĄZANIE UMOWY O USŁUGI CYFROWE
1. Umowa prowadzenia Konta oraz Umowa o Usługi cyfrowe może zostać rozwiązana przez
Użytkownika w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty
elektronicznej Usługodawcy: kontakt@cgwisdom.pl.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.
3. Rozwiązanie umowy o Usługi cyfrowe lub usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z
obowiązku uiszczenia zaległych opłat związanych z Subskrypcją, przy czym miesięczna opłata
za Subskrypcje zostanie zmniejszona 50 % jej wartości.
4. Usługodawca może również wstrzymać się z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku
naruszenia przez Użytkownika Regulaminu w celu wyjaśnienia sprawy.  
5. Rozwiązanie umowy o Usługi cyfrowe oraz Usługi Konta następuje z chwilą przesłania przez
Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.
6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika, postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów
prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym z Użytkownikiem (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach
Konta, na czas wyjaśnienia sprawy.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody
Usługodawcy jest zabronione.
3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia
od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o
pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Regulamin serwisu internetowego www.gawrontrenuje.pl

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo
polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą
stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze
względu na siedzibę Usługodawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy
Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik
będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu
zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w

nasze wartoscsi
Gwarancja sukcesu

setki metamorfoz i przemian

nasze wartoscsi
Bezpośredni kontakt

indywidualne podejście

nasze wartoscsi
Zgrany zespół

dbamy o jakość usług